За фирмата

“ИСС Инженеринг” ООД е успешно развиваща се строителна фирма, чийто предмет на дейност е строителство на обществени, промишлени и жилищни сгради.
Освен това нашата дейност обхваща и комплексни дърводелски услуги в строителството. В работата си използваме съвременни материали от най-високо качество.


Нашия екип е съставен от високо квалифицирани специалисти с опит и е в състояние да задоволи изискванията на всеки клиент.

Фирма “ИСС Инженеринг” ООД – гр. Варна е вписана в Регистъра за търговските дружества с решение №/2711 от 29.10.2001 г. на Варненският Окръжен Съд. Тя се явява като естествено продължение на разрастване на първоначално основаната през 1993г. фирма ЕТ “ИСС – Иван Стаматов” – град Варна. Запазва основния предмет на дейност и основните изпълнителски и ръководни кадри. В началото възприема инженеринговия характер за изпълнение на строителни обекти – от проучвателни и проектни работи, през изпълнение на ремонтни СМР и ново строителство, до въвеждане на обектите в експлоатация, както и изпълнение на инвеститорски и технически контрол на обекти, изпълнение на вътрешно обзавеждане и специализирани дърводелски услуги. Впоследствие се акцентува на изпълнение СМР и ново строителство и вътрешно обзавеждане. Специализация в строителството и вътрешното обзавеждане е в стратегията на развитие на фирмата. Фирмата е редовен член на Българската Строителна Камара от 03.11.2004г. Във фирмата работят специалисти за груб строеж, довършителни работи, инсталационни работи, вътрешно обзавеждане. Техническото ръководство на обектите се изпълнява от правоспособни специалисти, както и на договорирани задачи по изпълнение инвеститорски контрол и авторски надзор. Към фирмата работи проектантски колектив за комплексно изпълнение на обекти от “високото” и “ниско” строителство, даване проектни решения при ремонти и реконструкции, изготвяне технически експертизи. Възложители / инвеститори / са държавни и частни фирми, както и частни лица.

Част от изпълнените строителни обекти:
• “Ремонт на детски площадки за игра на деца №1,2,3,4,5 в ЛДГ №20″Бриз”, ПИ 10135.536.1028 по КК и КР по плана на гр.Варна,СГКК-гр.Варна”, финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ, чрез Посолство на САЩ в България
• “Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра №1,2,5,7,8 и 9 на открито и спорт в ДГ №9″Ален мак”, ПИ 10135.2562.165 по КК по плана на 20 м.р. на гр.Варна,ж.к.”Чайка”,до бл.61,гр.Варна”,финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ, чрез Посолство на САЩ в България
• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в УПИ IV,кв.100 по плана на кв.Комлука,гр.Сливен, имот с идентификатор 67338.508.86 по КК на гр.Сливен, финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ, чрез Посолство на САЩ в България
• “Текущ ремонт на ДГ”Пролет”,гр.Търговище”,финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ,чрез Посолство на САЩ в България”
• “Текущ ремонт на ДГ”Звънче”,гр.Търговище”,финансирано от Военноморското инженерно командване на САЩ,чрез Посолство на САЩ в България
• Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти във в.ф.32140-Варна,”Ремонт и преустройство на помещения за изграждане на Морски координационен елемент”
• Жилищна сграда – местност Манастирски рид,гр.Варна
• Ремонт на фасади на Трети корпус на Икономически университет – гр. Варна
• Ремонт на ЦДГ “Слънце” – гр. Левски
• Цех за производство на козметични препарати на фирма “Ариес Козметикс” – ЗПЗ гр.Варна
• Офис сграда на “Старт Инженеринг” ООД – ул. “Н.Бозвели” №49 гр. Варна
• “Бензиностанция и газостанция на “Петрол” АД – АМ “Хемус” км 424+100
/до летище – Варна/;
• Жилищна сграда – жк. Бриз, гр.Варна;
• Строителство и обзавеждане х-л “ДиВа” м-ст “Евксиноград” – гр.Варна;
• Жилищна сграда – ул.”Г.Купов” №52, кв.Галата, гр.Варна
• Счетоводни офиси на Летище Варна

Част от изпълнените обекти – консервация и реставрация:
• “Ремонт на покрив и фасада на сграда №3 във в.ф.34400-Щаб на Военноморските сили” Недвижима културна ценност, площад”Сан Стефано”,стар адрес: ул.”Н.Й.Вапцаров”№18,нов адрес: ул.”Преслав”№18
• Реставрация на фасади на сграда-ул.Преслав №13,гр.Варна
• Офис сграда на “Старт Инженеринг” ООД – ул. “Н.Бозвели” №49 гр. Варна
• “Консервация,реставрация,адаптация и цветово фасадно решение на сграда-куртурна ценност в УПИ V-7 /ПИ с идентификатор 10135.1503.76/, кв.8 по плана на 10-ти м.р. бул.”Вл.варненчик”№47, гр.Варна
• Консервация и реставрация на главни фасади на хотел”Роял”,ул.”Хан Омуртаг”№11 и ул.”Охрид”№26,гр.Варна-Недвижима културна ценност
• Реставрация на фасади на сграда-ул.Преслав №21, гр.Варна
• Консервация и реставрация на сграда-ул.Драгоман №27А