Фирмен профил

“ИСС Иженеринг” ООД е създадена през 1993 г. в гр.Варна .Тя съчетава опита и фокусира усилията на високо образован персонал в областта на строителната практика. Фирмата има двама съдружници. За изпълнение на своите задачи фирмата поддържа постоянен персонал от около 30 работници и служители.

Член е на БСК от 03.11.2004 г. № 40123

Притежава Удостоверение № I – TV 000433 за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват:
Първа група – Строежи от Трета до Пета категория

Притежава валиден сертификат ISO 9001:2008/06.XI.2015 година.
Притежава валиден сертификат ISO 14001:2004/06.XI.2015 година.
Притежава валиден сертификат OHSAS 18001:2007/06.XI.2015 година.

 

 

Основните направления в дейността на фирмата са две:

  1. Проектиране и Строителство – комплексно проектиране и изграждане на обществени, промишлени и жилищни сгради.
  2. Мебелно производство и дърводелски услуги – фирмата разполага с мебелен цех, оборудван с нови машини /производител Mini Мax – Италия/, добре обучени и с голям опит работници за производство и монтаж на мебели.

 

В своята работа фирма “ИСС Инженеринг” ООД се придържа към следните принципи:

  •  Честност и коректност във взаимоотношенията с нашите клиенти.
  • Професионализъм и стремеж за прилагане на нови технологии в строителната практика.
  • Работата в екип е ключ за постигане на набелязаните цели и утвърждаването на фирмата на строителния пазар.
  • Законност в работата – пълно спазване на законите и нормативните разпоредби действащи в РБ, при изпълнение на поетите задължения от фирмата.
  • Спазване на правилата по техника и безопасност на труда .
  • Удовлетворяване изискванията на инвеститора –което е и най – вярната оценка за ефективността и качеството на вложения труд.